Artikel ur Dagens Medicin om inkomna remissvar på utredningen Effektiv vård

Behovet av förändring inom sjukvården är stort. Det går att utläsa i de remissvar som kommit in om utredningen Effektiv vård. I denna före­slår utredaren Göran Stiernstedt genomgripande omstruktureringar där mer vård förläggs utanför sjukhusen, till förmån för en utbyggd närsjukvård och primärvård.
Primärvården ska, enligt för­slaget, delas upp i en allmän del samt en riktad, för äldre och mer vårdtunga, där landsting och kommuner samverkar. Bland ­remissvaren återfinns många uppskattande formuleringar över hur utredaren belyst be­hoven och föreslagit lösningar. Men instanserna pekar samtidigt på de problem som förändringarna kan föra med sig.

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/06/01/behovet-av-att-forandra-varden-syns-i-remissvar/?acceptCookies=true

Comments are closed.