Utbyggd primärvård

Läkarförbundet och Läkaresällskapet om en nationell satsning på en utbyggd primärvård http://www.svd.se/ministern-bor-initiera-en-primarvardsreform/om/debatt http://www.svd.se/sverige-bor-lara-av-norges-vardframgang

Alliansen vill privatisera ett nytt sjukhus i Stockholm

Istället för att ta itu med de verkliga problemen inom sjukvården i Stockholms läns landsting aviserar alliansen att man vill privatisera ytterligare ett sjukhus i regionen. http://www.aftonbladet.se/debatt/article23357637.ab http://www.dagenssamhalle.se/debatt/l-dags-foer-ytterligare-ett-privat-akutsjukhus-26588?pack=26639 http://www.dagenssamhalle.se/debatt/v-alliansen-i-stockholm-lider-av-idebrist-26637?pack=26639 http://www.dagenssamhalle.se/debatt/s-nya-privatiseringar-loeser-inte-vardkrisen-26652?pack=26639

Hur rika länder blev rika och fattiga länder förblir fattiga

Den 14 september arrangeras ett intressant möte på ABF om ekonomisk utveckling:

Hur rika länder blev rika och fattiga länder förblir fattiga
”Ekonomen Erik S. Reinert presenterar sin kritik av förhärskande nyliberala dogmer om frihandel, fria marknaders välsignelser och vägen till utveckling. Vilken roll spelar ekonomisk struktur – industri och kunskapsintensiva tjänster – för ett lands välstånd? Vilken roll spelar avindustrialiseringen i den ekonomiska periferin för de ökande folkvandringarna och den ökande terrorismen? Reinert tar särskilt upp utarmningen av Europas periferier med fokus på Ukrainas problem. Han samtalar med nationalekonomen Stefan de Vylder och med publiken kring dessa frågor.

Erik S. Reinert, utvecklingsekonom och en av initiativtagarna till World Economics Association, författare till boken Global Ekonomi.

Stefan de Vylder, nationalekonom, känd som kritiker av ekonomins finansialisering och EU:s åtstramningspolitik och med långvarigt intresse för utvecklingsfrågor.”

http://abfstockholm.se/event/2016/09/hur-rika-lander-blev-rika-och-fattiga-lander-forblir-fattiga/.

Se också ett inlägg om mötet på bloggen Gemensam
https://gemensam.wordpress.com/2016/08/23/dags-for-ekonomidiskussion-pa-abf/

Upprop: Läget i sjukvården är helt orimligt

Vår situation är ohållbar och vi har fått nog. Arbetsmiljön inom sjukvården är inte acceptabel. Både vår och patienternas hälsa står på spel, skriver sjukvårdspersonal på 20 orter i Sverige i ett gemensamt upprop inför en manifestation den 4 september……”
http://www.svd.se/upprop-laget-i-sjukvarden-ar-helt-orimlig/om/debatt
Manifestationer anordnas av initiativtagarna till detta upprop för en bättre sjukvård på en rad platser i landet den 4 september. I Stockholm äger den rum på

Söndag 4 september Medborgarplatsen mellan 14.00-16.00
Information om manifestationerna finns också på Facebook
https://www.facebook.com/events/1752666025010920/

Kraven för manifestationen är
-En hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vården
-Tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete
-Sjuksköterskor kräver färre patienter per sjuksköterska i akutsjukvården – det ger ökad överlevnad enligt forskning
-Undersköterskor kräver enhetlig utbildning, kompetenshöjning med legitimation, ny och skyddad titel, arbetsbeskrivning
-Öppna stängda vårdplatser – inga fler ska dö p.g.a. platsbrist.
-Adekvat löneutveckling över arbetslivstid.
-Lika vård för alla

Dödlig psykiatri

Förlaget Karneval arrangerar ett möte med Peter Goetzsche Varning för psykofarmaka utifrån hans nya bok Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse

Måndag 5 september kl 18.00 på ABF-huset

Sammanbrott i de bostadsplitiska samtalen

Här är regeringens 22 punkter om bostadspolitiken efter att förhandlingarna med alliansen brutit samman

http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/
pdf/2016/pm/sammanfattning-av-regeringens-forslag-22-steg-for-fler-bostader

Jämlikhet har försvunnit från partiernas program

Jämlikhet i betydelsen social och ekonomisk utjämning har kraftigt tonats ned i flera partiers program. Det har ersatts av ett jämlikhetsbegrepp som tar sin utgångspunkt i enskilda individer med betoning på lika möjligheter och chanser. Det skriver idéhistorikern och förre V-politikern Per Sundgren.

http://www.dn.se/debatt/jamlikhet-har-forsvunnit-fran-partiernas-program/

Här är rapporten som artikeln ovan utgår från.

http://www.katalys.org/rapporter/katalys-no-28

Så har alliansens politik drabbat SLL:s ekonomi

Den moderatledda alliansen har styrt Stockholms läns landsting i nästan tio år. Dålig kostnadskontroll och felprioriteringar har skapat ett läge där landstinget inte längre har råd att göra de investeringar som den växande Stockholmsregionen behöver.

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-har-alliansens-politik-drabbat-slls-ekonomi-25026

Remissvaren från pensionärsorganisationerna PRO resp SPF på utredningen Effektiv vård

http://www.pro.se/Global/PRO%20riksorganisationen/Vård-och-omsorg/Fakta/SammanfattningavSOU20162.pdf

http://www.spfpension.se/newsShow.asp?nodeid=219398

Artikel ur Dagens Medicin om inkomna remissvar på utredningen Effektiv vård

Behovet av förändring inom sjukvården är stort. Det går att utläsa i de remissvar som kommit in om utredningen Effektiv vård. I denna före­slår utredaren Göran Stiernstedt genomgripande omstruktureringar där mer vård förläggs utanför sjukhusen, till förmån för en utbyggd närsjukvård och primärvård.
Primärvården ska, enligt för­slaget, delas upp i en allmän del samt en riktad, för äldre och mer vårdtunga, där landsting och kommuner samverkar. Bland ­remissvaren återfinns många uppskattande formuleringar över hur utredaren belyst be­hoven och föreslagit lösningar. Men instanserna pekar samtidigt på de problem som förändringarna kan föra med sig.

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/06/01/behovet-av-att-forandra-varden-syns-i-remissvar/?acceptCookies=true