Seminarium – Det korrupta samhället – är vi redan där?

Här kan du se det filmade seminariet Det korrupta samhället.

Efter decennier av avregleringar, privatiseringar och sänkta skatter blir konturerna av ett annat samhälle allt tydligare. Vi ser ökade klyftor, riskfria vinster åt riskkapitalister, konkursade skolor, och vanvårdade gamlingar i stället för ett samhälle med utjämnande skattesystem och generella välfärdstjänster där omsorg och vård ges efter behov.

Vad som är mindre tydligt men kanske ännu viktigare är vad omvandlingen gör med korruption, bestickning, mutor och tillit i samhället. Forskningen är entydig: där det offentliga åtagandet minskar, ökar korruptionen.

Syftet med detta seminarium är att väcka uppmärksamhet runt detta samband. Vilka är de långsiktiga konsekvenserna? Vilka grundläggande värden står på spel framöver? Vilket samhälle vill vi egentligen ha? Hur kan vi arbeta för att motverka korruptionens utbredning?

Olof Buckard, satiriker och samhällsdebattör (ev.)

Töres Theorell, Professor emeritus, Karolinska Institutet
Om ”Korruption, arbete och kulturella aktiviteter”

Apostolis Papakostas, professor, Södertörns högskola
Om ”Korruption i Sverige? Varför här och varför nu?”

Bengt Göransson, f.d. utbildningsminister
Om ”Korruption eller bara dumhet? Tankar om ett samhälle där politik reducerats till affär”

Temanummer av Socialmedicinsk Tidskrift, smt om Missbruk

Det seminarium som Gemensam Välfärd arrangerade våren 2015 har resulterat i ett temanummer av Socialmedicinsk Tidskrift. Där finns många intressanta artiklar om Läkarrollen idag och igår, Den stora ökningen av narkotikarelaterade dödsfall, Konsekvenserna av ekonomistyrningen, Utvecklingen inom socialtjänsten, Medikaliseringen av missbruksvården m fl Tidskriften kan nås på nätet http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Seminarium – Vad händer med sjukvården i Stockholms län?

En utfrågning av representanter från de politiska partierna i Stockholms läns landsting om sjukvårdspolitiken i landstinget. Utfrågningen koncentrerades på tre olika delar; Den ekonomiskt pressade situationen i landstinget, Vårdval i primärvården och dess effekter samt Psykiatri kris, om ersättningssystemets effekter.

I panelen deltog Ella Bohlin, barn- och ungdomslandstingsråd Kd, Dag Larsson, landstingsråd S, Håkan Jörnehed, landstingsråd V och Michel Silvestri, landstingspolitiker Mp. Dessutom gjordes kommentarer från läkare, sjuksköterskor och forskare under de olika blocken.

Se det filmade seminariet här.

Gemensam Välfärd arrangerade, 18 november 2015.

Remissvar på rapporten ”En Värdefull Vård-  en hälso- och sjukvård med människan i centrum” 

Gemensam Välfärds vårdnätverk har skrivet ett remissvar på rapporten ”En Värdefull Vård- en hälso- och sjukvård med människan i centrum” från en arbetsgrupp inom Läkarsällskapet.

Remissvaret fins här.

Rapporten finns här.

Gäller hälso- och sjukvårdslagen?

Regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi (S) har lyft bort frågan om etableringsfrihet och obligatoriskt vårdval från Välfärdsutredningen efter påtryckningar från Alliansen, Sverigedemokraterna och kommersiella intressen.

Professor Göran Dahlgren kritiserar detta i denna debattartikel.

Utfrågning av Stockholm stads majoritet

Den 2 december frågade Gemensam Välfärd Stockholm ut ansvariga politiker i Stockholms styrande majoritet, dvs Mirja Räihä (s), Clara Lindblom (v), Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Anna Rantala Bonnier (fi). Vi ville veta om maktskiftet spelade någon roll. Ty om man kan se en tydlig skillnad har det viss betydelse vad som sker i Sveriges största kommun.

Här kan du läsa ett referat.

Vi räknar minuter, vi räknar pinnar…

Skärmavbild 2015-12-20 kl. 10.38.51En nyskriven och sammanfattande rapport om New Public Management av Gunilla Ryd och Kerstin Eldh,  Nätverket för Gemensam Välfärd Malmö. Den beskriver vad denna styrningsmodell inneburit för den offentliga välfärden och presenterar även flera av de förslag som dykt upp i debatten om alternativa styrningsmodeller för välfärdssektorn, speciellt inom vård och omsorg.

Ladda hem här!

Flygblad om välfärd utan vinstintresse

Gemensam välfärd har tagit fram ett fint flygblad ”Valfrihet utan vinstintresse” som du kan ladda ned här.

Missvisande om privat sjukvård från Svenskt Näringsliv

Göran Dahlgren, professor i folkhälso – och sjukvårdsforskning, har gjort en genomgång av Svenskt Näringslivs rapport om privat sjukvård.

Läs den här.

Bolagens roll i välfärdsproduktionen

Anne Marie Pålsson, docent Lunds universitet, beskriver i föreläsningen ”Bolagens roll i välfärdsproduktionen” på ett pedagogiskt sätt problemen med vinstdrivande företag inom välfärden.