Category Archives: Arrangemang och möten

Hur rika länder blev rika och fattiga länder förblir fattiga

Den 14 september arrangeras ett intressant möte på ABF om ekonomisk utveckling:

Hur rika länder blev rika och fattiga länder förblir fattiga
”Ekonomen Erik S. Reinert presenterar sin kritik av förhärskande nyliberala dogmer om frihandel, fria marknaders välsignelser och vägen till utveckling. Vilken roll spelar ekonomisk struktur – industri och kunskapsintensiva tjänster – för ett lands välstånd? Vilken roll spelar avindustrialiseringen i den ekonomiska periferin för de ökande folkvandringarna och den ökande terrorismen? Reinert tar särskilt upp utarmningen av Europas periferier med fokus på Ukrainas problem. Han samtalar med nationalekonomen Stefan de Vylder och med publiken kring dessa frågor.

Erik S. Reinert, utvecklingsekonom och en av initiativtagarna till World Economics Association, författare till boken Global Ekonomi.

Stefan de Vylder, nationalekonom, känd som kritiker av ekonomins finansialisering och EU:s åtstramningspolitik och med långvarigt intresse för utvecklingsfrågor.”

http://abfstockholm.se/event/2016/09/hur-rika-lander-blev-rika-och-fattiga-lander-forblir-fattiga/.

Se också ett inlägg om mötet på bloggen Gemensam
https://gemensam.wordpress.com/2016/08/23/dags-for-ekonomidiskussion-pa-abf/

Dödlig psykiatri

Förlaget Karneval arrangerar ett möte med Peter Goetzsche Varning för psykofarmaka utifrån hans nya bok Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse

Måndag 5 september kl 18.00 på ABF-huset

Skandinavisk välfärdskonferens

Skandinavisk välfärdskonferens 14-15 november i Oslo

For Velferdsstaten i Norge arrangerar den 14-15 november en välfärdskonferens i Oslo. Den stöds av organisationer i Danmark och Sverige, bl a Gemensam Välfärd. Så här presenteras konferensen:

Välfärdsstat, arbetsvillkor och folkstyre är under press. Välfärdsprofitörer med nordiska rötter får allt större ekonomisk och politisk makt. Samhällets välfärd slussas ut till privat profit framför att gå till verksamheterna. Marknadiseringen av offentlig sektor genom sk New Public Management har gjort förvaltningarna allt mindre förmögna att styra samhällsutvecklingen i enlighet med målen. Arbetsmiljö, kollektivavtal och medbestämmande ersätts av toppstyrd ledning, lönsamhetsmål, rädsla och social dumpning.

Till Skandinavisk Välfärdskonferens kommer gäster, inledare och paneldeltagare främst från Danmark, Sverige och Norge – men också några inledare från den globala arenan. Vi skall dela erfarenheter och kunskap, ställa frågor och finna svar. Först och främst skall vi synliggöra de goda alternativen för framtidens politik. Programmet finns länkat på http://www.velferdsstaten.no/Velferdskonferanser/?page=0
Konferensen är öppen för alla. Konferensavgiften är 1 500 Nokronor vilket inkluderar själva konferensen och lunch två dagar. Anmälningsblankett är länkat i programmet.

GLOBAL EKONOMI. VARFÖR BLEV RIKA LÄNDER RIKA OCH VARFÖR FÖRBLIR FATTIGA LÄNDER FATTIGA?

Boken ”Global ekonomi. Hur rika länder blev rika och varför fattiga länder förblir fattiga” av Erik S. Reinert handlar om ekonomisk utveckling i dagens globala värld. Den visar hur rika länder utvecklades genom en kombination av statlig intervention, protektionism och strategiska investeringar – snarare än genom frihandel.

Erik S. Reinert är norsk ekonom, i dag professor vid universitetet i Tallinn University of Technology. Han är specialiserad på utvecklingsekonomi och ekonomisk historia.

Boken har översatts till 19 språk. I Financial Times skrev Martin Wolf: ”Till skillnad från många kritiska böcker om vår tids globalisering är det här en seriös bok skriven av en seriös person. Den förtjänar att läsas.”

Läs Jan Wiklunds referat från seminariet där boken presenterades:
https://gemensam.wordpress.com/2016/04/13/har-vi-natt-brytpunkten/

Här kan du köpa boken direkt från förlaget:
säljblad global

Hur kan en effektiv och jämlik vård utformas?

Den uppmärksammade utredningen En effektiv vård presenteras av utredaren Göran Stiernstedt och diskuteras sedan av företrädare för vården.
Utredningen anser att den svenska sjukvården är för ”sjukhustung”, primär-vården måste stärkas. Den ska vara patientens första kontakt med vården dygnet runt och ”remiss” ska krävas för akutbesök på sjukhus. Man föreslår att detaljstyrningen ska minska kraftigt och ersättningssystemen förenklas men också att den nationella styrningen bör stärkas. Man anser att vårdvalen har lett till fragmentisering och bristande kontinuitet. Primärvård som avser äldre med omfattande behov bör därför utföras gemensamt med kommunens vård och omsorg i en ny organisationsform där inte vårdval ska gälla.
Deltagare
Göran Stiernstedt, utredare Effektiv vård SOU 216:2
Karl Sallin, ordf i Läkarsällskapets projektgrupp En värdefull vård
Lisbeth Löpare-Johansson, Vårdstrategisk chef, Vårdförbundet
Karin Båtelsson, v ordf i Läkarförbundet
Nasim Farrokhnia, verksamhetschef på akutmottagningen, Södersjukhuset

Moderator
Gunnar Ågren, Gemensam Välfärd
Tisdag 10 maj kl 18.00 i ABF-huset, Sveavägen 41

Bör bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen återinföras?

Diskussion med författarna till den nya rapporten från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO 2016:2) med förslag om förändringar i sjukförsäkringssystemet

En ny ESO-rapport hävdar att variationer i sjukfrånvaron över tid inte kan förklaras av förändringar i hälsa eller arbetsmiljö. I rapporten föreslås ett antal kontroversiella åtgärder, bland annat ett återinförande av en bortre tidsgräns och högre krav på vårdgivare som skriver ut sjukintyg, för att minska och stabilisera sjukfrånvaron. Analysen och åtgärdsförslagen kommer att diskuteras vid seminariet.

Deltagare
Författarna av ESO-rapporten fil. dr. Pathric Hägglund och
professor Per Johansson
Professor Töres Theorell
Leg läk, docent Constanze Leineweber
Med dr Jan Halldin
F.d. landshövding och utredare Jan Rydh
Moderator
Professor Christer Hogstedt

Onsdag 27 april kl 18.00 i ABF-huset, Sveavägen 41

Skolans inre utveckling

Jan Åke Fält gymnasielärare, Värmdö gymnasium; ”Lärarprofessionen på riktigt – vad krävs?”
Johanna Stjernlöf, utvecklingsledare Ekerö kommun;” Skolans och undervisningens utveckling-bortom lärarlyft och statsbidrag”
Onsdag 27 april kl 18.00, ABF-huset

Hur slår vårdval Stockholm

Den 1 december

Seminarium om vårdval Stockholm på Socialistiskt Forum den 1 december.

http://www.abfstockholm.se/socialistisktforum/

11.15 – 12.30

Hur slår Vårdval Stockholm?

Genomgång av hur Vårdval Stockholm påverkat tillgången till god vård på lika villkor. Nu planeras en rask utbyggnad av vårdvalssystem inom stora delar av sjukvården – vad kommer det att få för konsekvenser?

Medverkande:

Jan Halldin, socialmedicinare och Gunnar Ågren, tidigare chef för folkhälsoinstitutet.

Arrangör Gemensam Välfärd