Category Archives: LOV

Gemensam välfärds remissvar på Välfärdsutredningen

Gemensam Välfärd delar utredningens beskrivning av vinstintressets negativa konsekvenser på välfärden. Vi instämmer också i att det är felaktigt att fem miljarder kronor av medborgarnas skattepengar idag försvinner från välfärden. Gemensam Välfärds principiella ståndpunkt är att vinstdrivande företag inte hör hemma i välfärden och beklagar därför att utredningen endast föreslår en begränsning av vinstuttaget. Vi är också kritiska till att utredningen fick tilläggsdirektiv att inte utreda konsekvenserna av Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom primärvården. Däremot välkomnar vi utredningens förslag att det i både LOV och LOU kan skapas möjligheter att ge företräde för icke vinstdrivna utförare.

Remissvar på välfärdsutr 20.2-17

Proposition för en ny hälso- och sjukvårdslag

I en proposition föreslås att en ny hälso- och sjukvårdslag ska ersätta den nuvarande HSL. Den nya lagen syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/regeringen-har-beslutat-om-proposition-for-en-ny-halso–och-sjukvardslag/

Länk till propositionen finns i pressmeddelandet

Remissvar effektiv vård

Vi har tagit del av utredningen Effektiv vård och diskuterat dess slutsatser tillsammans med företrädare för utredningen, fackliga organisationer och andra intresserad. Vi vill avge följande remissvar:
En styrka i utredningen är att sjukvårdens organisation granskas med utgångspunkt från ett patientperspektiv med särskild betoning på de äldre multipelsjuka patienterna.
En annan styrka är att utredningen visserligen har en positiv grundsyn på den svenska sjukvården men samtidigt tar upp ett antal avgörande strukturella problem och föreslår radikala förändringar av vården.
Utredningen har dock inte, sannolikt av politiska skäl, tagit upp viktiga frågor som vem som skall vara huvudman för vården och den privatisering som skett av delar av vården, framför allt i Stockholms län. Slutsatsen av utredningens debatt är emellertid att sjukvården måste stå under en samlad nationell kontroll och att etableringsfrihet som följer av lagen om vårdval inte är förenlig med en jämlik vård.
Remissvar Effektiv Vård

remissvar på utredningen Effektiv vård

Gemensam Välfärds vårdgrupp i Stockholm har skrivit ett remissvar på utredningen Effektiv vård.

Gemensam Välfärd Stockholm ​​REMISSVAR​​
​​​​2016 05 17

​​​​Socialdepartementet

Effektiv vård SOU 2016:2. Dnr S2016/00212/FS

Gemensam Välfärd är en partipolitiskt obunden organisation som driver kravet på en stark välfärd i offentlig regi. För närmare information om Gemensam Välfärd, se www.gemensamvalfard.se Vi har tagit del av utredningen Effektiv vård och diskuterat dess slutsatser tillsammans med företrädare för utredningen, fackliga organisationer och andra intresserad. Vi vill avge följande remissvar:

En styrka i utredningen är att sjukvårdens organisation granskas med utgångspunkt från ett patientperspektiv med särskild betoning på de äldre multipelsjuka patienterna.

En annan styrka är att utredningen visserligen har en positiv grundsyn på den svenska sjukvården men samtidigt tar upp ett antal avgörande strukturella problem och föreslår radikala förändringar av vården.

Utredningen har dock inte, sannolikt av politiska skäl, tagit upp viktiga frågor som vem som skall vara huvudman för vården och den privatisering som skett av delar av vården, framför allt i Stockholms län. Slutsatsen av utredningens debatt är emellertid att sjukvården måste stå under en samlad nationell kontroll och att etableringsfrihet som följer av lagen om vårdval inte är förenlig med en jämlik vård.

Utredningen konstaterar att primärvården har en alldeles för svag ställning inom den nuvarande sjukvårdsorganisationen. Det måste ske en betydande överföring av resurser till primärvården. Resurserna är också ojämnt fördelade regionalt och med avseende på socioekonomi. En förstärkt primärvård bör också ha ett jouransvar med krav på remiss till sjukhusvård. Lagstiftningen bör också förändras så att primärvården har ett tydligt ansvar för befolkningens vård också i akuta situationer.

Utredningens förslag kan tillstyrkas men detta kräver en kraftigt utbyggd primärvård, vilket kräver ett rejält tillskott av resurser och inte kan lösas enbart genom en omfördelning. Även om utredningen inte säger detta rent ut är utredningens förslag inte förenliga med etableringsfrihet och de nuvarande reglerna för vårdval. Den som är huvudman för vården måste också ha möjlighet att styra resurserna dit behoven är störst och ha bestämmanderätt över placeringen av nya vårdcentraler. Utredningens förslag förutsätter en primärvård med ett tydligt befolknings- och områdesansvar.

Utredningen konstaterar att patienter med multipla och kroniska sjukdomar, särskilt äldre, hamnar i en mycket svår situation inom dagens splittrade vårdorganisation.
Sjukdomsinsatserna är splittrade på en rad vårdgivare som skall samarbeta med kommunal hemtjänst och sjukvård. Särskilt elakartad är situationen i Stockholm där både kommunens och landstingets verksamheter är uppdelade på en rad vårdvalssystem som täcker helt olika områden. Detta leder till en synnerligen ineffektiv vård, där patienter bollas mellan olika vårdgivare och hamnar på sjukhusens akutmottagningar i onödan.

Eftersom utredningen inte anser det realistiskt att för närvarande upphäva vårdvalet inom primärvården, föreslår man istället en särskild vårdorganisation där kommunens och landstingets resurser sammanförs till en gemensam organisation för äldre multipelsjuka, en grupp som står för en stor del av de samlade vårdbehoven. Bättre skulle vara att helt upphäva etableringsfriheten och planera med utgångspunkt från en primärvård med tydligt områdesansvar till vilken man knyter geriatriska och andra specialistresurser samt de kommunala sjukvårds- och omsorgsresurserna.

Det är mycket bra att utredningen tydligt tar ställning mot de nuvarande formerna för ekonomistyrning av sjukvården med New Public Management som tydligaste inslag.
Ekonomistyrningen bidrar i hög grad till att förlama personalens arbetsglädje och kreativitet och måste ersättas av en styrning som utgår från behov och främjar kontinuitet utan att man måste snegla på ersättningssystemen. Utredningen konstaterar att det skett en tillväxt av sjukvårdens centrala administration samtidigt som den lokala administrationen i stor utsträckning lagts över på vårdpersonalen.

En slutsats är att NPM och ekonomistyrning kraftigt har bidragit till att vården blivit mindre effektiv.

Det är bra att utredningen lyfter fram bristen på vårdplatser som ett av sjukvårdens stora problem. Bristen på vårdplatser leder inte bara till att patienter far illa. Den innebär en ökad arbetsbörda och sämre arbetsmiljö, bland annat på sjukhusens akutmottagningar.

Utredningen lyfter också fram sjukvårdens usla utbildnings- och personalplanering som bland annat lett till en stor brist på undersköterskor och specialistsjuksköterskor. Trots mångåriga signaler om en utbyggd primärvård utbildas alldeles för få allmänläkare.

Allt detta talar för att det måste finnas ett tydligt nationellt planeringsansvar för sjukvården. Utredningen går inte in i huvudmannaskapsfrågorna men det är helt klart att det måste ske förändringar både med ett större nationellt statligt ansvar och en ökat kommunalt ansvar för primärvården.

En effektiv sjukvård kommer att behöva betydande resurstillskott de närmaste åren och utredningen visar tydligt att vi inte har råd med privatiseringar och vårdval inom vården.

Gemensam Välfärds Nyhetsbrev

Nr 2 2016

Skolans inre utveckling 27 april, kl 18.00 ABF-huset

Vilka förutsättningar krävs för att lärare och rektorer ska bli mer delaktiga i och ägare av såväl problemformuleringar som utveckling av lösningar? Jan Åke Fält, gymnasielärare i matematik och samhällskunskap, Värmdö gymnasium: ”Lärarprofessionen på riktigt-detta krävs”. Johanna Stjernlöf, utvecklingsledare Ekerö kommun: ”Skolans och undervisningens utveckling-bortom lärarlyft och statsbidrag”.

Mötet är en del av en seminarieserie om skolan och dess villkor som GV´s Skolgrupp anordnar i samarbete med Nätverket för en likvärdig skola och Skola och Samhälle.

Seminarium om ESO- rapport om sjukförsäkring – 27 april
Diskussion med författarna till den nya rapporten från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO 2016:2) med förslag om förändringar i sjukförsäkringssystemet.

Hur kan en effektiv och jämlik vård utformas? – 10 maj
Den uppmärksammade utredningen En effektiv vård presenteras av utredaren Göran Stiernstedt och diskuteras sedan av företrädare för vården.

Hur kan en effektiv och jämlik vård utformas?

Den uppmärksammade utredningen En effektiv vård presenteras av utredaren Göran Stiernstedt och diskuteras sedan av företrädare för vården.
Utredningen anser att den svenska sjukvården är för ”sjukhustung”, primär-vården måste stärkas. Den ska vara patientens första kontakt med vården dygnet runt och ”remiss” ska krävas för akutbesök på sjukhus. Man föreslår att detaljstyrningen ska minska kraftigt och ersättningssystemen förenklas men också att den nationella styrningen bör stärkas. Man anser att vårdvalen har lett till fragmentisering och bristande kontinuitet. Primärvård som avser äldre med omfattande behov bör därför utföras gemensamt med kommunens vård och omsorg i en ny organisationsform där inte vårdval ska gälla.
Deltagare
Göran Stiernstedt, utredare Effektiv vård SOU 216:2
Karl Sallin, ordf i Läkarsällskapets projektgrupp En värdefull vård
Lisbeth Löpare-Johansson, Vårdstrategisk chef, Vårdförbundet
Karin Båtelsson, v ordf i Läkarförbundet
Nasim Farrokhnia, verksamhetschef på akutmottagningen, Södersjukhuset

Moderator
Gunnar Ågren, Gemensam Välfärd
Tisdag 10 maj kl 18.00 i ABF-huset, Sveavägen 41

Pressmeddelande: Tvångslag om LOV!

Tvångslag om LOV var rubriken för ett seminarium på ABF i Stockholm den 2 februari. Rubriken syftade på den utredning som regeringen tillsatt för att utvärdera LOV inom socialtjänsten och att eventuellt föreslå en tvångslag om LOV. Medverkande i seminariet var:

  • Christina Tallberg, vice ordförande i PRO, som redogjorde för PROs ställningstagande till LOV och varför PRO säger nej till en tvångslag. Hon är också pensionärsorganisationernas representant i utredningen om LOV.
  • Carina Nilsson, kommunalråd (s) i Malmö och LiseLotte Olsson, stadssekreterare (v) i Göteborg som berättade om varför man där inte sagt ja till LOV.
  • Sven Erik Wånell sammanfattade en kommande rapport från Äldrecentrum om LOV .
  • Moderator var Lars Wettergren, ordförande i KPR i Stockholm.

Seminariet kan sammanfattas som:

LOV innebär att man kan välja utförare. Svårigheterna att välja är dock stora, som i Stockholm med kanske 100 utförare i en stadsdel, eller när valet ska ske i en pressad situation vid exempelvis utskrivning från sjukhus. Viktigare att påverka än utförare är vad som ska göras i hemmet och av vem. Omval sker i mycket liten omfattning.

Mångfald sägs vara ett eftersträvansvärt mål med LOV. Men inte ens i Stockholm med den stora mängden privata företag finns en mångfald av inriktningar. Den specialisering som finns handlar om att tillgodose hemtjänst på olika språk, vilket också kan ske i egen regi.

En allvarlig negativ konsekvens av LOV med den fria etableringen och att områdesansvar inte gäller längre, är uppsplittringen av verksamheten. Förutsättningar för samverkan och teamarbeten mellan olika professioner och enheter försämras drastiskt.

Transaktionskostnaderna ökar med all sannolikhet med LOV; förfrågningsunderlag, uppföljningar, fakturering, nya uppgifter för biståndshandläggarna mm. Trafikverket har också visat hur flera aktörer väsentligt ökar körtid inom hemtjänsten. Vinster till privata företag minskar också resurserna till verksamheten.

Kommunala hemtjänstföretag har fler heltids- och tillsvidareanställningar än de privata liksom de har högre utbildningskrav på sin personal. Det blir svårare med samlade utbildningssatsningar ju fler privata aktörer det finns.

Meddelarfrihet och kollektivavtal ska gälla för alla utförare. Kommunen ska också kunna erbjuda tilläggstjänster. Nej till tvångslag om LOV. LOV bör upphöra eller i grunden ses över.

Dokumentationen från seminariet finns här. Seminariet genomfördes som en del av en stor välfärdskonferens arrangerad av bl a Gemensam Välfärd och ABF. Medverkande där var bl a Tobias Baudin, Tapio Salonen, Gunilla Andersson, Daniel Suhonen, Anne-Marie Lindgren, Thomas Eneroth, Asbjörn Wahl, Mikael Nyberg, m fl. Information om konferensen finns på http://valfardskonferensen.wordpress.com/

Konferensen, liksom hela seminariet om LOV, finns på www.abfplay.se

Peter Lorentzon 070 393 21 62
petlor@telia.com

Gemensam Välfärd

 

 

”Oreflekterat lov av vårdvalet – vad säger sjukhusläkarna?”

”Oreflekterat lov av vårdvalet – vad säger sjukhusläkarna?”
Artikel i Läkartidningen (17/4 -12) av Bengt Järhult, distriktsläkare. Ladda ned.