Om oss

Nätverket för gemensam välfärd drivs av organisationer och enskilda som verkar för en utveckling och vitalisering av den gemensamma välfärden. Vi vill att sjukvård, skola, omsorg, el- och vattenförsörjning, post, telekom och kollektivtrafik ska ingå i en långsiktig samhällsplanering som grundar sig på jämlik och trygg tillgång, hög kvalitet, miljöhänsyn och rimliga arbetsvillkor. Vi vill leva i ett land och i en värld där välfärdstjänster betraktas som mänskliga rättigheter och inte som varor på en marknad!

Historik

Gemensam Välfärd är ett partipolitiskt obundet nätverk som bildades 2005 i samband med Upprop för rättvisa och gemensam välfärd med krav på ett omedelbart stopp för ytterligare privatiseringar och avregleringar. Uppropet undertecknades av flera tusen medborgare och organisationer som tillsammans representerar ca 800 000 medlemmar. Vi pekade på riskerna med att låta privata vinstintressen gå före medborgarnas och samhällets bästa. I gengäld efterlyste vi en vitalisering och demokratisering av den gemensamma välfärden genom ökat personal- och brukarinflytande. Vi välkomnade också nya välfärdsaktörer utan vinstintresse.

I en tid då privatiseringar och avregleringar utgjorde ”den enda vägens politik” för såväl borgerliga som socialdemokratiskt ledda regeringar, bildades Gemensam Välfärd för att markera det demokratiska dilemmat: Det saknades ett privatiseringsfritt regeringsalternativ att rösta på. En SIFO-undersökning visade då att 60 procent av medborgarna motsatte sig en avreglering av el, tåg och post och en statlig utredning konstaterade att en majoritet av befolkningen ville ha kvar sjukvården i offentlig regi.

Till att börja med samarbetade Gemensam Välfärd främst med SEKO vars medlemmar fått uppleva försämrade arbetsvillkor i samband med avregleringen av bl a el, tåg och post. Kravet på en utredning av avregleringarna hörsammades av den dåvarande socialdemokratiska regeringen och den visade att konsumenterna blev de stora förlorarna p g a kraftiga prisökningar, och trots argumenten om ökad valfrihet utvecklades en kort tid efter avregleringen oligopol inom samtliga avreglerade sektorer. Kvaliteten utvärderades inte, men det är knappast kontroversiellt att konstatera att avregleringen av el, post, tågtrafik och taxi resulterat i stora problem.

Trots att utredningen av avregleringarna tydligt visade att marknadsanpassningen av den offentliga sektorn snarare var ett steg bakåt i stället för framåt, fortsatte privatiseringspolitiken. Liksom inom de avreglerade sektorerna ser vi idag inom vård, skola och omsorg att stora vinstdrivande koncerner köper upp och konkurrerar ut mindre aktörer.

Aktiva inom Gemensam Välfärd har anordnat studiecirklar, seminarier och konferenser för att studera och diskutera den pågående omställningen av vård, skola och omsorg. Genom att inbjuda till hearings har såväl välfärdens anställda som välfärdens brukare fått komma till tals. Carema-skandalen blev symbolen för vinstintressets baksida och sedan dess har listan på skräckexempel i välfärden tyvärr blivit lång. Som en påminnelse om att vi är på fel spår har Gemensam Välfärd årligen anordnat Carema Memorial Day. I gengäld har goda exempel från verksamheter i Sverige och andra länder lyfts fram som inspirationskällor.

Inför valen 2006 och 2010 genomförde Gemensam Välfärd politikerutfrågningar och kampanjade för den gemensamma välfärden. Eftersom den nyliberala politiken blivit något av en global epidemi utvecklade Gemensam Välfärd också ett samarbete med välfärdsnätverk från flera länder som bl a sammanstrålade i samband med European Social Forum i Malmö 2008. Inför valet 2014 organiserades Folkkampanjen för Gemensam Välfärd, återigen med påtryckningar på landets folkvalda och demonstrationer på flera orter.

Genom att bilda lokalgrupper i Malmö, Göteborg, Norrköping och Stockholm har aktiva inom Gemensam Välfärd drivit lokala kampanjer. I Norrköping bedrevs 2005 en intensiv och framgångsrik kampanj för att den privatiserade vattenförsörjningen skulle återtas i kommunal regi. GV Malmö har framför allt protesterat mot nedläggningar av vårdcentraler och mot privatiseringar och nedskärningar inom sjukvården i Region Skåne. Trots manifestationer tillsammans med sjukvårdspersonal, protestmöten och namninsamlingar med stöd av tusentals skåningar och uppvaktningar av ansvariga politiker besvarades våra krav med kalla handen så länge allianspartierna ledde regionen. Det nya rödgröna styret har återtagit ambulansverksamheten i egen regi, men stora problem inom sjukvården kvarstår, eftersom allianspartierna tillsammans med SD satt stopp för skattehöjningar. GV Malmö har också anordnat seminarier om hur sjukvården och äldreomsorgen kan demokratiseras med positiva exempel från Norge, Skottland och Danmark. GV Malmö har sammanställt rapporten ”Vi räknar minuter, vi räknar pinnar… Till nytta för vem?” om New Public Management. Dessutom har aktiva i GV Malmö drivit frågan om skatteparadisfri upphandling tillsammans med kommunpolitiker i Malmö och bildat ett internationellt nätverk för aktiva medborgare och lokalpolitiker som vill sätta stopp för skatteflykten.

I Göteborg satsade vi 2013 på att vara med och bygga upp Folkkampanj för Gemensam Välfärd, som fortsatt att arbeta fram till idag. Vi har under dessa år arrangerat ett antal välbesökta föredrag och seminarier om vinstdrift i vården, skolan, New Public Management, privata sjukvårdsförsäkringar och sjukvård m m. Under perioden har vi arrangerat två större manifestationer på Gustav Adolfs torg som vi upplevt som mycket framgångsrika.

Gemensam Välfärd i Stockholm arrangerar varje år ett antal seminarier på ABF i olika välfärdsfrågor och har också anordnat större välfärdskonferenser tillsammans med fackliga organisationer, nätverk och olika intresseorganisationer. Nätverket har svarat på ett flertal remisser; om vårdval, missbruk, folkhälsa, styrning av sjukvård mm. Det har också initierat upprop i olika frågor och tillsammans med andra organiserat manifestationer kring välfärdsfrågor samt anordnat studiecirklar om konsekvenserna av välfärdens privatisering och genom seminarier och trycksaker spridit goda exempel på hur skola och omsorg kan utvecklas genom ökat inflytande från anställda och brukare.

Gemensam Välfärd Stockholm har också arbetat för att bevara och utveckla hyresrätten genom seminarier, manifestationer, dialog med politiker och informationskampanjer mot ombildning. Arbetet för hyresrätten har också inkluderat arbete för rimliga hyror och mot förslag om marknadsanpassade hyror.

Nätverket har givit ut ett flertal skrifter om vinster i välfärd, primärvård, missbrukspolitik och bostadsbyggande.

Material för nedladdning och länkar

Hur arbetar vi?
Nätverket  har utvecklats till ett forum för kontakter, idéutbyte och mobilisering. I våra lokalgrupper anordnar vi studiecirklar, möten och bedriver lokalt opinionsarbete. Idag finns det aktiva lokalgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö. Stockholm har också flera arbetsgrupper knutna till sin lokala förening – för vårdpolitiken, bostadspolitiken, mm. Lokala kontaktpersoner hittar du under rubriken “Kontakt”. Du kan också nå oss via  info@gemensamvalfard.se.

Vill du tillsammans med andra engagerade dra igång en ny lokalgrupp? Ta kontakt med oss så bidrar vi med tips och erfarenheter!

Mejllistan
Förutom hemsidan har vi en mejllista – för diskussion, tips på viktig läsning om välfärden mm – som du kan anmäla dig till genom att skicka ett tomt mail till:
gemensam_valfard-subscribe@yahoogroups.com

Bloggen
På bloggen gemensam.wordpress.com är vi ett antal aktiva i och närstående till nätverket som skriver regelbundet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *