Pressmeddelande: Tvångslag om LOV!

Tvångslag om LOV var rubriken för ett seminarium på ABF i Stockholm den 2 februari. Rubriken syftade på den utredning som regeringen tillsatt för att utvärdera LOV inom socialtjänsten och att eventuellt föreslå en tvångslag om LOV. Medverkande i seminariet var:

  • Christina Tallberg, vice ordförande i PRO, som redogjorde för PROs ställningstagande till LOV och varför PRO säger nej till en tvångslag. Hon är också pensionärsorganisationernas representant i utredningen om LOV.
  • Carina Nilsson, kommunalråd (s) i Malmö och LiseLotte Olsson, stadssekreterare (v) i Göteborg som berättade om varför man där inte sagt ja till LOV.
  • Sven Erik Wånell sammanfattade en kommande rapport från Äldrecentrum om LOV .
  • Moderator var Lars Wettergren, ordförande i KPR i Stockholm.

Seminariet kan sammanfattas som:

LOV innebär att man kan välja utförare. Svårigheterna att välja är dock stora, som i Stockholm med kanske 100 utförare i en stadsdel, eller när valet ska ske i en pressad situation vid exempelvis utskrivning från sjukhus. Viktigare att påverka än utförare är vad som ska göras i hemmet och av vem. Omval sker i mycket liten omfattning.

Mångfald sägs vara ett eftersträvansvärt mål med LOV. Men inte ens i Stockholm med den stora mängden privata företag finns en mångfald av inriktningar. Den specialisering som finns handlar om att tillgodose hemtjänst på olika språk, vilket också kan ske i egen regi.

En allvarlig negativ konsekvens av LOV med den fria etableringen och att områdesansvar inte gäller längre, är uppsplittringen av verksamheten. Förutsättningar för samverkan och teamarbeten mellan olika professioner och enheter försämras drastiskt.

Transaktionskostnaderna ökar med all sannolikhet med LOV; förfrågningsunderlag, uppföljningar, fakturering, nya uppgifter för biståndshandläggarna mm. Trafikverket har också visat hur flera aktörer väsentligt ökar körtid inom hemtjänsten. Vinster till privata företag minskar också resurserna till verksamheten.

Kommunala hemtjänstföretag har fler heltids- och tillsvidareanställningar än de privata liksom de har högre utbildningskrav på sin personal. Det blir svårare med samlade utbildningssatsningar ju fler privata aktörer det finns.

Meddelarfrihet och kollektivavtal ska gälla för alla utförare. Kommunen ska också kunna erbjuda tilläggstjänster. Nej till tvångslag om LOV. LOV bör upphöra eller i grunden ses över.

Dokumentationen från seminariet finns här. Seminariet genomfördes som en del av en stor välfärdskonferens arrangerad av bl a Gemensam Välfärd och ABF. Medverkande där var bl a Tobias Baudin, Tapio Salonen, Gunilla Andersson, Daniel Suhonen, Anne-Marie Lindgren, Thomas Eneroth, Asbjörn Wahl, Mikael Nyberg, m fl. Information om konferensen finns på http://valfardskonferensen.wordpress.com/

Konferensen, liksom hela seminariet om LOV, finns på www.abfplay.se

Peter Lorentzon 070 393 21 62
petlor@telia.com

Gemensam Välfärd

 

 

Comments are closed.