Author Archives: Martin

Styrningen av sjukvården

”Styrningen i sjukvården har blivit ett hot”
Styrningen inom sjukvården har blivit så omfattande att den riskerar att försämra för patienterna. Vetenskap, beprövad erfarenhet och etiska principer trängs undan till förmån för andra drivkrafter. Vi är allvarligt oroade, skriver en rad läkare. SvD 24.7-16
http://www.svd.se/styrningen-i-sjukvarden-har-blivit-ett-hot/om/debatt

”Vården står inför en stor förtroendekris”
En ökande byråkratisk styrning av sjukvården har trängt undan vetenskap, beprövad erfarenhet och etiska principer till förmån för andra drivkrafter. En diskussion på Läkarsällskapet, där flera av undertecknarna av ovanstående artikel deltog.
http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/11/Debatt-om-styrningen-av-sjukvarden/
https://www.youtube.com/watch?v=spCWkVla8kQ&feature=youtu.be

Proposition för en ny hälso- och sjukvårdslag

I en proposition föreslås att en ny hälso- och sjukvårdslag ska ersätta den nuvarande HSL. Den nya lagen syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/regeringen-har-beslutat-om-proposition-for-en-ny-halso–och-sjukvardslag/

Länk till propositionen finns i pressmeddelandet

Debatt om kvaliteten i äldreomsorgen i Dagens Samhälle

I Dagens samhälle pågår en debatt om kvaliteten i äldreomsorgen. Den började med ett inlägg av Peter Lorentzon i Gemensam Välfärd där han noterade att en myt spruckit om att privata äldreboenden skulle vara bättre än kommunala. Håkan Tenelius, vd för Vårdföretagarna svarade med att privat äldreomsorg är bättre än den kommunala och tog stöd i en stor enkätundersökning som Socialstyrelsen genomför med kommunerna varje år. Peter svarade sedan med en kritik av denna Socialstyrelsens undersökning och hävdar att den kommunala äldreomsorg är bättre.
Här är länken till det senaste inlägget. Länkar till de andra finns efter inlägget. http://www.dagenssamhalle.se/debatt/maet-kvaliteten-foer-hela-systemet-29271?pack=28883

Laura Hartman om arbetet med Tillitsdelegationen

Regeringen har beslutat (juni-16) att tillsätta en tillitsdelegation som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn. Detta är en prioriterad fråga för regeringen som menar att en tillitsbaserad styrning skapar effektivare verksamheter och större nytta och kvalitet för medborgarna. Målet är att proffsen i offentlig sektor ska tillåtas vara proffs. Ordförande i Tillitsdelegationen blir Laura Hartman.

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/laura-hartman-om-arbetet-med-tillitsdelegationen/

“Regeringen måste följa överenskommelsen med V”

Att regeringen följer överenskommelsen om vinster i välfärden är en förutsättning för vårt samarbete om budgeten. Vi utgår från att de efter att studerat utredningen lägger fram en proposition där vården, äldreomsorgen, skolan och de andra i överenskommelsen utpekade välfärdsområdena ingår, skriver Jonas Sjöstedt (V).
http://www.dn.se/debatt/regeringen-maste-folja-overenskommelsen-med-v/

Reepalu: Så skapar vi ordning och reda i välfärden

Det är anmärkningsvärt att det saknas tydliga villkor för vilka som får ta emot offentlig finansiering inom välfärden. Det riskerar att skada medborgarnas tilltro till välfärden och i förlängningen viljan att finansiera den, skriver Ilmar Reepalu.
http://www.svd.se/reepalu-sa-skapar-vi-ordning-och-reda-i-valfarden/om/vinster-i-valfarden-7GmE

Gemensam Välfärd på Socialistiskt Forum

Här är programmet för Socialistiskt Forum den 26 november

http://www.abfstockholm.se/socforum/

Gemensam Välfärd har tre seminarier
– Om bostadspolitik ”Bygg gärna men inte här”. Kl 11.15-12.00. Arrangeras tillsammans med Vänsterpartiet
– ”Medikalisering och marknadsstyrning”. Kl 16.00-16.45.
– ”Slutstriden om vinster i välfärden.” Kl 16.15-18.00. Arrangeras tillsammans med Katalys. – Programblad för det mötet bifogas.

Tyvärr hade programläggarna lyckats placera två av våra seminarier samtidigt.

Här är också ett event om mötet som Katalys gjort. https://www.facebook.com/events/1806519299561027/

Mät kvaliteten för hela systemet

Här är en replik i Dagens samhälle till Håkan Tenelius, vd för Vårdföretagarna, om kvalitet inom äldreomsorg. Jag skrev först ett inlägg som han replikerade på. Länkar finns i artikeln som bifogas här.

Det ena budskapet är att mäta kvalitet är mycket svårt. Det är inte kungsvägen, som alliansen mfl hävdar, för att råda bot på de problem som marknaden skapat inom välfärden.
Det andra budskapet är att kvalitet inte handlar endast om att mäta olika parametrar och jämföra utifrån det. Kvaliteten, effektiviteten för hela systemet måsta också jämföras. Det illustreras av äldreomsorgen i Stockholm.

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/maet-kvaliteten-foer-hela-systemet-29271?pack=28883

Remissvar effektiv vård

Vi har tagit del av utredningen Effektiv vård och diskuterat dess slutsatser tillsammans med företrädare för utredningen, fackliga organisationer och andra intresserad. Vi vill avge följande remissvar:
En styrka i utredningen är att sjukvårdens organisation granskas med utgångspunkt från ett patientperspektiv med särskild betoning på de äldre multipelsjuka patienterna.
En annan styrka är att utredningen visserligen har en positiv grundsyn på den svenska sjukvården men samtidigt tar upp ett antal avgörande strukturella problem och föreslår radikala förändringar av vården.
Utredningen har dock inte, sannolikt av politiska skäl, tagit upp viktiga frågor som vem som skall vara huvudman för vården och den privatisering som skett av delar av vården, framför allt i Stockholms län. Slutsatsen av utredningens debatt är emellertid att sjukvården måste stå under en samlad nationell kontroll och att etableringsfrihet som följer av lagen om vårdval inte är förenlig med en jämlik vård.
Remissvar Effektiv Vård

Bygg bort bostadsbristen – men hur?

Gemensam Välfärd har gett ut en skrift om bostadsbyggande med Jan Wiklund som redaktör:

Det saknas 300.000 lägenheter i Storstockholm, beroende på släpphänthet under 25 års tid.
 Dessa går att bygga på ett sådant sätt att Stockholm blir bättre – om
– de kommunala bostadsbolagen lever upp till sitt existensberättigande och bygger så mycket de kan
– kommunerna upplåter ett överflöd av byggrätter på befintliga tomter och längs vägar där mark lämnats obebyggd
– planeringstider kapas genom att kommunerna reglerar sina önskemål via generella normer och låter fastighetsägare och byggbolag sköta alla detaljer.
– oanvänt kapital som hopas på olika konton drivs in i produktiva investeringar.
Hur detta kan gå till visas i detta häfte.
Bygg bort bostadsbristen