Vad händer efter coronan?

Tecken på en ny regim i coronatider

I kristider kan förändring ske snabbt. Och positiva saker kan uppenbarligen inträffa i allt det mörka och hotande. Rolf Å Gustafsson ser fem tecken på ett paradigmskifte. 

Eftertankens kranka blekhet

Vad händer när väl pandemin är över? Man kan redan se olika intressen rasta sina gamla käpphästar. Anders Jonsson tror att en ny värld väntar, med nya värderingar och nya synsätt på vår samhällsmodell.

”Epidemin har blottlagt svagheterna i sjukvårdsstyrningen”

I och med coronakrisen krävs ett förbud mot att skattefinansierade privata mottagningar samtidigt får bedriva vård av försäkringspatienter och låta dem gå före, skriver flera debattörer.

Dagens Medicin 2020-04-03 Skriven av: Bengt Järhult, Lars Jacobsson, Johannes Järhult, Christer Petersson

Coronaepidemin har blottlagt svagheterna i den sjukvårdsstyrning som växt fram de senaste decennierna. Det är inte konsulter, marknadstänkande, privatisering och vinstmaximering med skattemedel som på några veckor omformat vården. Det är läkaretik, professionell kunskap, mod, solidaritet med sjuka och personalens initiativ och engagemang i den offentliga vården som tagit över taktpinnen. Detta från en överdimensionerad byråkrati och regionpolitiker som inte ens kunnat följa nationella direktiv om beredskapslager och skyddsutrustning, då de präglats av en ledningsfilosofi med industriellt tänkande, bland annat ”just in time” i New Public Managements, NPM, efterföljd.

Det finns alltså andra mäktiga krafter, icke-ekonomiska incitament, som kan försätta berg och efter coronakrisen bilda grunden för en effektiv sjukvård där arbetsglädjen kommer åter. Vi vill diskutera en av dessa komponenter, etiken, och Läkarförbundets tystnad om de egna etiska regler som medlemmarna har att följa.

Det har aktualiserats efter Dagens Nyheters avslöjande 16 december 2019 att nio av tio privata vårdgivare med vårdavtal, det vill säga ersättning med skattemedel från regioner, låter patienter med privat sjukförsäkring gå före i köer. Därmed följs inte portalparagrafen i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, vilken anger att vård skall ges efter behov och på lika villkor för alla i en skattefinansierad verksamhet. Problemet har i dagarna bekräftats av myndigheten Vårdanalys snabbutredning: ”Personer med sjukvårdsförsäkringar får vård snabbare, sannolikt utan att det finns skillnader i medicinska behov”.

Särskilt med coronakrisen måste dessa lagbrott upphöra genom ett förbud mot att skattefinansierade privata mottagningar samtidigt får bedriva vård av försäkringspatienter och låta dem gå före. Nästan all planerad vård skjuts nu upp till följd av corona och en ökad sjuklighet och dödlighet riskerar att uppkomma för dem som inte kan eller får komma på reguljära besök. Kötider kommer öka dramatiskt. ”Berget” av uppdämda vårdbehov kommer att ta lång tid att beta av, inte minst de mentala problem och den psykiska sjuklighet som följer av så många människors långvariga isolering.

Närmaste årens vård kräver, precis som nu i den akuta coronakrisen, en djupgående solidaritet och prioritering av vårdbehov på humanistiska grunder. Det vore synnerligen stötande om privatförsäkrade i denna situation även fortsättningsvis får gå före andra väntande.

Vi anser att Läkarförbundet, som hittills i debatten om privatförsäkrade inte sagt ett pip vad gäller sina egna etiska regler, kraftfullt ska försvara den medicinska etiken och strikt tillämpa sina läkaretiska regler. Detta som förutsättning att kunna vara medlem i förbundet.

Ett flertal av de etiska reglerna förbjuder läkare att lyfta fram sig själva i marknadsföring, regler som bland andra nätläkarna flagrant bryter mot, och ”Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär”, en drivande kraft för många privatläkare med vårdavtal. I paragraf 17 sägs: ”Läkaren ska i sin gärning bidra till att medicinska resurser används på bästa sätt till gagn för patienterna. Läkaren ska aldrig medverka till otillbörlig prioritering av enskilda patienter eller patientgrupper eller till att ge dem otillbörlig ekonomisk eller annan fördel”.

Läkarförbundets tystnad om sina egna etiska regler är uppseendeväckande men beror på att förbundsledningen redan på 1990-talet var drivande i NPM-omvandlingen av sjukvården. Ledningen kommer inte förbi den starka impact som privatpraktiker och marknadstänkandets ideologi haft i många år. Kan man i frågan om etikregler och privatförsäkringar bryta tystnaden och deklarera vad förbundet kräver av sina medlemmar, så kommer också övriga etikregler om solidaritet med svaga, med samhällsuppdraget och vad läkarmoral innebär kunna lysa och vägleda vården i den svåra tid som kommer att följa coronautbrottet.

Det räcker långt med traditionell läkaretik – vi behöver ingen ny ”värdegrund”!

Bengt Järhult, allmänläkare, Ryd

Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri, Umeå, tidigare ordförande i Läkarsällskapets etiska delegation, tidigare medlem i Läkarförbundets etiska råd och tidigare sakkunnig i SMER, Statens medicinsk-etiska råd

Johannes Järhult, professor emeritus i kirurgi, Jönköping

Christer Petersson, medicine doktor, allmänläkare, Växjö

Skydda våra äldre – sluta leka affär med äldrevården

Man leker köp och sälj med våra äldre i en verksamhet där ersättningsnivåerna har urholkats i årtionden. Om politiker och myndigheter menar allvar med att skydda de äldre måste äldreomsorgen överföras till kommunal regi, höja ersättningen och ge människor fasta heltidsarbeten. Det skriver Lena Ericson Höijer, sektionsordförande i Kommunal Stockholm Mitt.

https://www.etc.se/debatt/skydda-vara-aldre-sluta-leka-affar-med-aldrevarden

När de äldre blev en födkrok

Ambea och Attendo fortsätter att expandera inom äldrevården i Sverige och Norden. Samtidigt som riskkapitalets vinstkrav tvingar bolagen att spara. Nu hemsöker covid-19 äldrevården i Sverige, och konsekvenserna av sparandet blir tydliga, skriver Eva Brita Järnefors.

Dagens arena 4.5-20

Äldreomsorgen, coronan, status, nedskärningar

Äldreomsorgens låga status öppnar för smittan

Kombinationen av myndigheternas fokus på akutsjukvården med högre status och den resursknappa äldreomsorgen med betydligt lägre status gör att ingen borde vara förvånad att pandemin drabbar äldreboenden, skriver Marta Szebehely, professor emeritus, Rebecka Strandell, doktorand och Anneli Stranz, fil. dr, alla vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Nu måste vi stoppa kaoset i äldrevården

Vänsterpartiet: Här är åtgärderna som inte kan vänta för att hindra smittan

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/lAyGJo/nu-maste-vi-stoppa-kaoset-i-aldrevarden

”20 år av nedskärningar har drabbat de äldre hårt”

DN DEBATT 26/4. Åsa Plesner och Lisa Pelling, Arena Idé: År 2020 är inget undantag, hela 96 procent av kommunerna skär ner på äldreomsorgen i budgeten. Vår granskning av kommunernas budgetar för äldreomsorg visar att dagens situation är resultatet av 20 år av nedskärningar. Nu behövs en långsiktig plan för att säkra tillräcklig finansiering.

Dela på Facebook Dela på Twitter Tipsa om artikel Kommentera 40

https://www.dn.se/debatt/20-ar-av-nedskarningar-har-drabbat-de-aldre-hart/

“Redan före corona var svenska vården i kris”

Läkare: Behövs nationell översyn – vi riskerar stå med svart hål i budgeten

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pL251W/redan-fore-corona-var-svenska-varden-i-kris

“Systemet var aldrig till för dem#

10.5 DAGENS ARENA Den uttalade strategin var att skydda de äldre, men vad gjordes för dem? Diskrepansen i det stöd som sjukvården fått från befolkning, stat och myndigheter jämfört med äldreomsorgen i pandemin är slående. Fanny Nilsson

Den nyliberala strategin

I det här numret av Röda Rummet finns en artikel om den nyliberala strategin för att omvandla samhället, för ett  systemskifte. Det är den sista artikeln i tidningen. Artikeln är skriven av Kerstin Eldh, aktiv i Gemensam Välfärd i Malmö.

http://www.rodarummet.org/web/wp-content/uploads/2020/05/R%C3%B6da-rummet-nr-1-2020-1.pdf

“Svensk vård ska inte styras från Australien”

John Lapidus: Lokalpolitiker fjäskar för utländska affärsintressen

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/jd2gO0/svensk-vard-ska-inte-styras-fran-australien

Fragmenteringen av äldreomsorg måste granskas

I Stockholm med över 100 utförare av hemtjänst varav närmare 90 är privata kan en biståndsbedömare ha mer än 50 utförare att ha kontakt med. Detta kan vara en bidragande faktor till att fler blivit smittade i Stockholm än i övriga landet, skriver Peter Lorentzon.