Tag Archives: Vinst i välfärden?

Primärvård på ackord

av Inga-Carin Landerö , specialist i allmänmedicin, Söderköping (070-6011894), inga-carin.landero[at]telia.com

Medicinska Centrum är en stor privat vårdcentral i centrala Norrköping startad för ca två år sedan av AB Neron  som har säte på Guernsey.Vårdcentralen har nu skaffat sig 13000 listade invånare.  Initialt fanns på vårdcentralen fyra  distriktsläkare dvs Specialister i Allmänmedicin.

Samtliga har nu slutat eller sagt upp sig. Av de  två som fortfarande är i tjänst under sin uppsägningstid  på vårdcentralen har åtminstone den ene förhandlat till sig “specialavtal” som ger 300:- i extra inkomst per patientbesök som tas ” extra”. Personens grundlön är ca 70000:-/mån. för heltid och han producerar nu “extra” korta patientbesök  5-10 st / arbetsdag  vilket sannolikt ger lönepåslag på 10000:- / vecka.

Vårdkvalité  kan omöjligt  upprätthållas med ett sådant upplägg. Patienterna är ovetande om hur det fungerar och duperade av att de ofta får besökstid  samma dag de ringer. I övrigt sköts vårdcentralen av hyrläkare med varierande kompetens.

Alltså: “Vård på ackord” och “löpande band”  – allt för profiten! Östergötlands läns landsting kräver för ackreditering, dvs rättighet för företag att driva vårdcentral, att varje vårdcentralen har en specialist i allmänmedicin.  Vem vill bli opererad på en kirurgklinik där en läkare av sex är kirurg och de andra något annat, eller samtala om sina självmordstankar med en ortoped?

Skånepolitiker vill rädda vården från skatteparadisen

Pressrelease:

Gemensam Välfärd i Malmö har genomfört en sjukvårdsenkät riktad till de 149 ledamöterna i Region Skånes fullmäktige. 82 procent av de 72 ledamöter som besvarade enkäten svarade nej på frågan: ”Anser du att företag med koppling till skatteparadis ska kunna bedriva skattefinansierad vård och omsorg?”

Enkäten besvarades av samtliga ledamöter.

Därför uppmanar Gemensam Välfärd Malmö nu Pia Kinhult att gå från ord till handling. I ett öppet brev till regionstyrelsens ordförande föreslår vi att Region Skåne inför som ackrediteringsvillkor i Hälsoval Skåne att aktörer som vill få del av skattemedel inte får ha någon koppling till skatteparadis. Ett motsvarande krav föreslår vi bör införas i Region Skånes upphandlingspolicy.

I enkäten anser 61 procent att patientsäkerheten hotas när SUS ska spara ytterligare 450 miljoner kronor. 65 procent anser att den jämlika tillgången till sjukvården hotas när allt fler skaffar sig privata sjukvårdsförsäkringar. Därför frågar Gemensam Välfärd Pia Kinhult om hon nu är beredd att verka för att nedskärningskravet inom sjukvården dras tillbaka.

Gemensam Välfärd frågar också hur Region Skåne kan visa större lyhördhet för personalens erfarenheter och synpunkter med anledning av att 86 procent av de svarande ledamöterna anser att personalen har bättre förutsättningar än inhyrda konsulter att utveckla vården.

Gunilla Andersson

enkätsvar

Bra sjukvård för alla – en utopi?

Bra sjukvård för alla – fakta,kommentarer och förslag

Bra sjukvård för alla – en utopi?

Bakgrundsdokument till seminarium kring frågan ”Kan vinstsamhället tyglas?” arrangerat av ABF och Gemensam välfärd den 14/4-12.

Sammanställt av Göran Dahlgren.

 

Flygblad om Gemensam Välfärd och äldreomsorgen

Vad vill Gemensam Välfärd?

Gemensam Välfärd Stockholm är ett partipolitiskt obundet nätverk som arbetar för att välfärdstjänsterna ska ses som mänskliga rättigheter – inte som varor på en marknad. Våra skattepengar ska gå till att utveckla den gemensamma välfärden, inte till vinster i privata företag.

Vinst i äldreomsorgen?

Pråhl, en riskkapitalist i Carema, bygger nu om sin ”4-våningarsvåning” (det blir bl a egen hiss mellan våningsplanen) på Östermalm för 65 miljoner kronor. Varifrån får han pengarna? Är Carema så mycket effektivare och värd sina höga vinster? Nej, det enkla svaret är att de ger sämre omsorg: 10 % lägre personaltäthet, fler timanställda, färre heltidsanställda mm. Skandalerna talar sitt tydliga språk.

Därför måste politikerna gardera sig med avtal, kravspecifikationer och kontroll, där allt ska regleras i minsta detalj. En dyr och tidskrävande kontrollapparat byggs upp. Ändå kan en god omsorg inte garanteras.

Varför? Jo, för att kravet på vinst kolliderar med behovet av en god vård och omsorg. Gemensam Välfärd Stockholm verkar för en vinstfri äldreomsorg.

Idag privatiseras stora delar av vår välfärd, vilket skapar ojämlikhet inom vården, segregation i skolan och svårigheter för många att få bostad.

 En annan väg är möjlig. Vi vill utveckla den gemensamma välfärden genom att öka inflytandet från medborgare, anställda och brukare, och genom att offentliga resurser används för det gemensamma bästa.

Hur kan du bidra?

Bli medlem i Gemensam välfärd genom att sätta in årsavgiften på: pg 476382-7 eller bg 307-8136. OBS Ange namn, postadress, mailadress och tfn. Förvärvsarbetande: 200 kr/år. Icke förvärvsarb: 150 kr/år.

Engagera dig i vår lokalgrupp i Stockholm, och/eller i någon av våra arbetsgrupper: vård, äldreomsorg, bostad, skola, kollektivtrafik och bokbord.

Delta i våra aktiviteter!

En gång i månaden har vi medlemsmöte som är öppet för alla. Vi arrangerar också intressanta föreläsningar – kom gärna dit! Var med och sprid kunskap genom att dela ut flygblad och sälja våra skrifter.

Information och kontakter hittar du på vår hemsida: www.gemensamvalfard.se

Hemtjänst på löpande band

Hemtjänst på löpande band?

Ca etthundrafyrtio (!) privata och trettio kommunala utförare konkurrerar om kunderna på hemtjänstmarknaden i Stockholm, enligt Lagen om valfrihet (LOV). Vi får välja utförare men inte vilka tjänster vi vill ha. Ett meningslöst val mellan oräkneliga bolag när det är vårdbiträden och deras insatser som betyder allt.

 Vårdbiträdena springer som på löpande band mellan stadsdelarna. De har knappa tidsmarginaler och hinner inte hjälpa alla behövande. Den som är ensam och har svag röst riskerar att bli försummad. En hemtjänst på marknadens villkor. Konkurrens istället för samarbete.

 LOV-marknaden måste bort! Gemensam Välfärd Stockholm verkar för en hemtjänst som sätter de mänskliga behoven främst.

 

 

Inga pengar till skatteparadis

30 mars i Sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/inga-pengar-till-skatteparadis

Skatteflykt har blivit populärt.
En tredjedel av Sveriges största koncerner nolltaxerar eller betalar mycket lite i skatt, visar en aktuell granskning av de tjugo största bolagen som SVT:s Rapport gjort.
Genom Caremaskandalen blev det känt att riskkapitalägare smusslar undan vinsten till skatteparadiset Jersey för att undvika bolagsbeskattning i Sverige. Nu framstår det allt tydligare att Carema inte är något undantag.
Continue reading

Debatten om Carema och vinst i äldrevården

På bloggen Gemensam tipsades för en tid sedan om Lars Taxéns utmärkta sammanställning av artiklar om Carema-skandalen (mm i debatten om vinst i äldreomsorgen). Vi passar på att lyfta fram den även här! Länk.
(Återfinns även nere till vänster under Länkar.)

Fler rapporter: Vinst i vården är dåligt och dyrt

“Ännu fler rapporter visar att vinst i vården är dåligt och dyrt”, skriver Jan Wiklund på bloggen Gemensam. Rapporterna sammanfattas i en artikel i Läkartidningen av Inge Axelsson, professor och överläkare vid Mittuniversitetet och Östersunds sjukhus.  Läs mer: http://gemensam.wordpress.com/2012/01/28/annu-fler-rapporter-visar-att-vinst-i-varden-ar-daligt-och-dyrt/

Attendo förlorade – kamp lönar sig!

Så här står det i ett meddelande till Stadsdelsnämnden på Södermalm som kom idag “Alliansen i Stockholms stad har bestämt att inte tilldela Attendo AB vård-och omsorgsboendet Katarinagården på Södermalm. Detta innebär att all planering för att lämna över verksamheten till Attendo AB nu avbryts och att Katarinagården kvarstår i egen regi.”

Anhörigföreningen på Katarinagården har varit mycket aktiva för att skapa opinion mot Attendos övertagande och många har hjälp till. Vi i Gemensam välfärd har hjälpt till med att samla in namn på anhörigföreningens protestlistor. Och vi tog initiativet till en manifestation på Medborgarplatsen nu den 15 december. Den skulle ägt rum i anslutning till att Stadsdelsnämnden behandlade frågan. Nu blir det glädjande beslutet att vi ställer in den.

Se också länken till artikel i DN
http://www.dn.se/sthlm/attendo-stoppas-fran-att-ta-over-katarinagarden